ZH-100 ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด

ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัดZH-150,ZH-200(T)

Made in Italy

ใช้สูบจ่ายน้ำในระบบบุ๊ซเตอร์ยิงสปริงเกอร์อุตสาหกรรมสูบน้ำเอนกประสงค์ ส่งน้ำขึ้นที่สูง ตัวปั๊มรุ่นนี้เน้นการส่งไกล ในระยะ40-50 เมตร เหมาะมากกับงานเกษตรที่ใช้การส่งท่อไกลและงานยิงอัดสปริงเกอร์ หรืองานเก็บน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นตึก ถ่ายเทน้ำ เน้นแรงอัด ตัวปั๊มหอยโข่งมี 2 ใบพัด จึงทำให้ส่งได้ไกลและแรงอัดดีเยี่ยม

ZH-100                   ราคา 10,700 บาท