JP-100-150 ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง

ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง JP-100 , 150

ภาพประกอบการติดตั้ง

ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟไพร์มิ่งใช้สูบน้ำจากบ่อลึก ในการครัวเรือน งานเกษตร งานอุตสาหกรรม สูบน้ำเอนกประสงค์ทั่วไป เน้นดูดบ่อบาดาลดูดลึก

วิธีต่อ ปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
1.สำหรับบ่อ 4
2.ท่อดูด1
และท่อดูด2ควรใส่ให้ถูกต้อง โดยให้สัมพันธ์กับหัวเจทและต้องใส่เข็มเจทให้ถูกต้อง
3.ควรใช้ฟุตวาวล์อย่างดี
และตรวจเช็ควาวล์ก่อนใช้ด้วยว่ารั่วหรือไม่
4.เติมน้ำให้เต็มทั้งท่อดูด1
และ2อย่าให้มีอากาศค้างอยู่(พยายามกรอกน้ำทีละท่อนของท่อดูดได้ยิ่งดี)

5.ข้อต่อและแป๊ปของท่อดูดทั้งสอง ห้ามรั่วเป็นอันขาด
6.เมื่อไล่น้ำและอากาศออกจากท่อดูดทั้งสองเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อท่อดูดทั้งสองเข้ากับหัวปั๊มและกรอกน้ำให้เต็มทั่วปั๊มเพื่อไล่อากาศที่หัวปั๊มให้หมด
7.ตรวจเช็คข้องอและข้อต่อของท่อดูดทั้งสอง พร้อมกับเช็คน็อตกรอกน้ำที่หัวปั๊มให้เรียบร้อยว่ามีลอยรั่วหรือไม่แล้วจึงต่อท่อส่ง

8.ท่อส่ง
ควรมีแรงส่งในแนวตั้งไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เพื่อสร้างแรงดัน ให้กับน้ำที่จะไปดันน้ำส่วนที่จะดูดขึ้นใหม่และติดประตูน้ำหรือบอลวาวล์ ไว้ สำหรับไล่อากาศและปรับแรงดัน

ข้อสังเกตุ
ถ้าปรากฎว่า เวลาปั๊มทำงานออกไม่สม่ำเสมอให้ตรวจสอบดังนี้

ก.ท่อส่งต่ำเกินไป
  ปรับประตูน้ำเพื่อสร้างแรงดันและไล่อากาศ

ข.ไล่อากาศในท่อดูดทั้งสองไม่หมด

ค.มีการรั่วเกิดขึ้นในท่อดูดน้ำ 
(ควรเช็คที่ข้อต่อและท่อดูด)

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ

JP-100                         ราคา 6,300 บาท
JP-150                         ราคา 7,700 บาท