ชุดกาพ่นสีพร้อมอุปกรณ์ GAV MADE IN ITALIA

ชุดกาพ่นสีพร้อมอุปกรณ์ 
ราคา 3,200 บาท ทั้งชุด

หัวพ่นพริ้นโค๊ต MOD 167B  ราคา 950 บาท
กาพ่นพริ๊นโค๊ต MOD164A  ราคา 1,400 บาท
กาโซล่า MOD 61A     ราคา 900 บาท
กาโซล่า MOD 61B     ราคา 700 บาท
กาพ่นสี MOD 162A    ราคา 1,200บาท
กาพ่นสี MOD 162C    ราคา 1,600บาท
หัวพ่นทราย MOD 166B  ราคา 1,200บาท